Skip til hoved indholdet

Serviceloven

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud                                                                                                                                                                                                         §103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. §1 a lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsforløb til personer med særlige sociale problemer.                                                                                                                                                              Paragraf tegn

§104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Visitering 

For at du kan komme på Værkstedsgården kræver det, at du visiteres til tilbuddet af din socialrådgiver. Det er gratis at komme på Værkstedsgården, dog er der egenbetaling ved f.eks. udflugter og ferieture. Henviste efter § 103 har mulighed for at få udbetalt arbejdsdusør for det arbejde der udføres på Værkstedsgården. Brugeren betaler selv for transporten til og fra Værkstedsgården. Henviste efter servicelovens §104 der ikke selv kan klare transporten til og fra Værkstedsgården bliver afhentet med bus uden udgift for brugeren.